Kinyílik előtted a világ!


Jogi Nyilatkozat

Az oldalon felhasznált minden szöveg nyilvános forrásból származik, jogvédelem alatt nem áll, vagy a szerzői jogokkal a Főnix Mobil Kft. (továbbiakban szolgáltató) rendelkezik. Amennyiben valamely szöveg esetén mégis felmerülne a jogvédettségnek akár csak a gyanúja is, indokolt esetben a szolgáltató a tájékoztatásától számított három munkanapon belül eltávolítja a kérdéses szöveget. Tájékoztatást az info@hatekonyolvasas.hu címen is fogadjuk.

Az oldalon regisztrálók személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, adataikat nagy körültekintéssel, és különös biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha erre a regisztrált tagunk külön felhatalmaz.

A gyakorlatok végrehajtása javítja a koncentrációs képességet is. Rövidtávon a gyakorlatok fáraszthatják a részt vevő szemét, így a gyakorlatok elvégzése után rövid relaxáció, esetleg alvás szükséges lehet. A gyenge minőségű monitorok szemkárosító hatásáért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Ennek elkerülése érdekében célszerű vitaminokhoz juttatni a szervezetet.

Minden információ és anyag, ami a Hatékonyolvasás.hu oldalakon megjelenik, szerzői joggal védett, és tulajdonát képezi a szolgáltatónak. A Hatékonyolvasás.hu az oldalak tartalmának másolásához, reprodukálásához, terjesztéséhez, megjelentetéséhez, a belőle történő származék munka készítéséhez, elektronikus tárolásához, közvetítéséhez, illetve kereskedelmi nyereségszerzésre vagy más dologra való felhasználásához nem járul hozzá.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, beleértve a használat-, adat- vagy profitveszteségből adódott kárt, ami ezzel az oldallal vagy annak tartalmával kapcsolatos; illetve ezeknek a megtekintéséből, használatából vagy működéséből adódik. A weboldal oldalain lévő információ tartalmazhat pontatlanságokat és nyomdai hibákat. Az oldalakon lévő információ időről-időre megújulhat, és néha elavult is lehet. Nem vállalunk felelősséget sem az ezeken az oldalakon lévő információk napra készen tartásáért, sem pedig annak elmulasztásáért.

A Hatékonyolvasás.hu linkeket és indexeket adott meg más internetes oldalakra, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek. Ezek a harmadik fél által üzemeltetett oldalak nincsenek az ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget ezen oldalak tartalmáért.

A Hatékonyolvasás.com nem garantálja, hogy a szolgáltatás zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a szolgáltatásban észlelt hibák kijavításra kerülnek.

A regisztráció során a regisztráló elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Általános Szerződési Feltételek

A Főnix Mobil Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Előfizető (minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki bármilyen, a Főnix Mobil Kft. által nyújtott szolgáltatást díj ellenében igénybe vesz, továbbiakban: Előfizető) jogai és kötelezettségei.

 • 1. Az Előfizetőnek a Szerződés időtartama alatt joga van a szerződésben foglalt szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételére, használatára.

 • 2. Az Előfizető kötelessége biztosítani, hogy a Szolgáltatásokat csak az általa meghatározott személyek vehessék igénybe. Az Előfizető az általa és a szolgáltatásokhoz hozzáférő személyek által okozott bármilyen anyagi és erkölcsi kárért kizárólagos felelősséget vállal.

 • 3. Az Előfizető a Szolgáltatásokat harmadik félnek sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább.

 • 4. A Szolgáltatások és ahhoz kapcsolódó szoftver, grafika, hang, videó, szöveg, egyéb multimédia illetve hardver elemek mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezik, beleértendő a gyakorlatok működtetésének, összeállításának, illetve kialakításának know-how-ja. Az Előfizető a szolgáltatásokra vonatkozóan csak használati jogokkal rendelkezik, ezen jogok nem kizárólagosak, és nem átruházhatóak.

 • 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződést bármikor módosítsa, a módosítást követően a szolgáltatás további használata az Előfizető részéről a szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 • 6. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges, jogosult a Cookiek tárolására, továbbá az Előfizetőnek a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokon végrehajtott műveleteinek rögzítésére. Ezzel biztosítja az oktatáshoz szükséges statisztikák létrehozását, valamint elősegíti a Szolgáltatás zavartalan működését.

 • 7. A Szolgáltató karbantartja az általa nyújtott szolgáltatásokat, valamint biztosítja az Előfizető számára a szükséges oktatást, felhasználói anyagokat és támogatást az adott időpontban érvényes díjszabás szerint.

 • 8. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést köteles megtenni a szolgáltatások mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítására, de nem felelős és nem vonható felelősségre azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, amelyet a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okoz.

 • 9. A Szolgáltató a nem általa működtetett hálózatok működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

 • 10. Amennyiben a szolgáltatás tartalmaz konzultációs szolgáltatást is, abban az esetben a szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a rendszer adta feltételek mellett az Előfizető elmulaszt élni ezzel a lehetőségével, holott a konzulens elérhető volt.

 • 11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön megállapodás hiányában ügyfelei, ingyenes és fizetős felhasználói, előfizetői, partnerei részére elektronikus levélben, postai és más úton tájékoztató és reklám anyagokat küldjön.

 • 12. A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben, ha az Előfizető, ill. az Előfizető alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és a szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatások bármelyikét.

 • 13. Az Előfizető teljes felelősséggel tartozik a szolgáltató által üzemeltetett oldalakon elhelyezett információk és adatok jogszerűségéért. A Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget az Előfizető által elhelyezett tartalommal, vagy az Előfizető által folytatott tevékenységgel kapcsolatban. Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatásokat részben, vagy egészben az Előfizető külön értesítése nélkül, azonnali hatállyal felfüggessze vagy megszüntesse. Az ilyen eset az Előfizető általi szerződésszegésnek minősül.

 • 14. A Szolgáltató nem felelős az Előfizető által kialakított számítástechnikai rendszer, ill. hálózat hibáiból, hiányosságaiból eredő hibákért, ill. a Szolgáltató olyan késedelmes teljesítéséért, melynek oka az Előfizető hibás teljesítése.

 • 15. Nem képezi a Szolgáltató feladatát az Előfizető által biztosított berendezések (Számítógép, hálózati eszköz, e-mail stb.) alkalmassá tétele a szolgáltatások igénybevételéhez.

 • 16. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatások igénybevétele során hátrányos helyzetbe hozza a szolgáltatásokat használó más előfizetőket, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokat korlátozni, ill. megszüntetni.

 • 17. Elfogadottnak kell tekinteni az Előfizető, ill. költségviselője részére kibocsátott, kézhez vett olyan számlát, teljesítést, fizetési felszólítást, mellyel szemben 15 napon belül írásban nem nyújtottak be kifogást, illetve az olyan ismételt fizetési felszólítást, mellyel szemben a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem nyújtottak be kifogást.

 • 18. A Szolgáltatások megrendelésekor, azaz a tanfolyamra vagy kurzusra való jelentkezéskor az Előfizető köteles a szolgáltatás díját megfizetni. Ez történhet átutalással, vagy banki befizetéssel a Szolgáltató bankszámlájára. A befizetett összegből visszatérítést a Szolgáltató akkor és csak akkor köteles fizetni, ha a szolgáltatás bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából, végérvényesen és pótolhatatlanul meghiúsul.

 • 19. Az Előfizetőnek gondoskodnia kell a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai, és egyéb feltételekről, eszközökről, szakemberekről.

 • 20. Az Előfizető általi szerződésszegésnek minősül minden olyan eset, mely alkalmával jelen szerződésben foglaltakat az Előfizető megszegi.

 • 21. Jelen szerződés a határozott időtartamra szól, időtartama a tanfolyam vagy kurzus időtartama. A Szolgáltató a tanfolyam vagy kurzus elvégzésére rendelkezésre álló minimálisan szükséges időtartamhoz képest 25%-al hosszabb ideig teszi elérhetővé a tanfolyami anyagokat. Ez például a négy hetes gyorsolvasás tanfolyam esetén azt jelenti, hogy még az 5. héten is elérhetőek a gyakorlatok. Az extra héten a Szolgáltató konzultációs időpontot nem biztosít. A Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a Szolgáltatásokat akkor, ha az Előfizetőről megalapozottan vélelmezi, hogy megszegi az ÁSZF feltételeit.

 • 22. A szolgáltatás akkor válik elérhetővé az Előfizető számára, ha az ellenértékét megfizette, és ennek igazolását a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, vagy kivárta a banki tranzakció értesítésének idejét, ami az átutalás időpontját követő második banki munkanap.

 • 23. A Szolgáltató jogos követeléseinek behajtására harmadik felet megbízhat, követeléseit harmadik fél számára értékesítheti vagy átruházhatja, a harmadik fél számára a behajtáshoz szükséges adatokat átadhatja.

 • 24. A felek megállapodnak abban, hogy az egymás tevékenységeivel kapcsolatban megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi- és pénzügyi helyzetüket érintő, velük egyébként kapcsolatos, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármilyen más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé.

 • 25. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő, ill. azzal kapcsolatos közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést elsődlegesen egymás között közvetlenül, békés úton kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, ha a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű, a Felektől elvárható méltányos időn belül nem történik meg, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.